Disclaimer

Inleiding

Disclaimer van Ines Terstappen Maatwerk, eenmanszaak, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80193494. U vindt de meest recente versie op www.inesterstappen.eu. Deze versie is gemaakt op 5 september 2020.

 

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ines Terstappen Maatwerk is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ines Terstappen Maatwerk en de aangegeven auteurs.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel Ines Terstappen Maatwerk de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Ines Terstappen Maatwerk er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Ines Terstappen Maatwerk is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Ines Terstappen Maatwerk is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Ines Terstappen Maatwerk op deze pagina.

error: Content is protected !!