Algemene Voorwaarden

Inleiding

Algemene Voorwaarden van Ines Terstappen Maatwerk, eenmanszaak, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80193494. U vindt de meest recente versie op www.inesterstappen.eu. Deze versie is gemaakt op 5 september 2020.

Artikel 1 - Definities

Navolgende betekenissen worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:

 

Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst aangaat met ondernemer. 

 

Ondernemer: Ines Terstappen Maatwerk, eenmanszaak, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80193494.

 

Opdrachtnemer: Ines Terstappen Maatwerk, eenmanszaak, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80193494.

 

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Ines Terstappen Maatwerk een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: een eenmalige dan wel voortdurende overeenkomst of verbintenis tussen opdrachtnemer en opdrachtgever welke betrekking heeft op levering en producten en/of diensten in de ruimste zin des woords.
 

Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk.

 

Werkzaamheden:

Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.
 2. Indien de opdrachtgever óók algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing indien en voor zover de toepasselijkheid van die voorwaarden door Ines Terstappen Maatwerk schriftelijk is aanvaard.
 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht.
Artikel 3 - Het aanbod
 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft de opdrachtnemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht opdrachtnemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
 2. De opdrachtnemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit. 
 3. De opdrachtnemer voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 7 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer de opdrachtnemer met de werkzaamheden begint, alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die de opdrachtnemer voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert. De ondernemer kan op verzoek van de opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. De opdrachtnemer brengt aan de consument het totaal aantal uren in rekening dat de ondernemer voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 8. Het aanbod gaat mondeling, schriftelijk, dan wel elektronisch.
 9. De opdrachtnemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van de opdrachtnemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer terug sturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer in geval de consument de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.
 12. De ondernemer draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4 - De Overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.
 2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte uit.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
 6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
Artikel 5 - Duur en beëindiging van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.
 2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte uit.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
 6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
Artikel 6 - De Prijs en de prijswijzigingen
 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. De opdrachtnemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de consument. De opdrachtnemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de ondernemer laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De opdrachtnemer voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit.
 4. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
Artikel 7 - De oplevering
 1. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 
Artikel 8 - Conformiteit
 1. De ondernemer staat in voor kwaliteit van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren materialen. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
Artikel 9 - Opschorting
 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument factureren.
 2. b. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
Artikel 10 - Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
 1. De ondernemer draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. De ondernemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen.
Artikel 11 - Afspraken door personeel
 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de ondernemer bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.
Artikel 12 - De betaling
 1. Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden b en c van deze algemene voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
 3. De opdrachtgever moet de factuur betalen binnen 30 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
 6. Bij koop mag de ondernemer de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs verplichten.
Artikel 13 - Niet-tijdige betaling
 1. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de opdrachtgever een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.
 2. Als de opdrachtgever na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de ondernemer rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de consument.
Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud en
-overdracht
 1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de opdrachtgever, blijven eigendom van de ondernemer, zolang de opdrachtgever deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen) vestigen.
Artikel 15 - Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
 1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 2. De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €100.000,00 per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid.
 4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
 6. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
Artikel 17 - Klachten
 1. De opdrachtgever moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen één maand in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen opdrachtnemer en opdrachtgever, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de opdrachtgever op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.
 2. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan de opdrachtgever weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de opdrachtgever wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent in dat geval zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een eventuele geschillenregeling.
Artikel 18 - Geschillenregeling
 1. Op alle door ondernemer gesloten overeenkomsten en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde burgerlijke rechter van de vestigingsplaats Utrecht, zulks voor zover de wet dit toelaat.
 3. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van een overeenkomst waarvan deze deel uitmaakt, nietig of vernietigbaar is, zullen de overige voorwaarden van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen partijen met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.
error: Content is protected !!